Institution COVID-19 Policy

MORE SITES  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

    30_9_2021_Thông báo triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

    30_9_2021_Thông báo số 1056/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


    © 2019 Lac Hong University
      12,021       1/483