Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  04_8_2020_Thông báo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

  04_8_2020_Thông báo số 719/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai (flie đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,487       2/636