Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  10_7_2021_Thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 09/7/2021

  10_7_2021_Thông báo số 704/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 09/7/2021 (flie đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,475       3/649